Resposta de l'Ajuntament en referència a la aprovació de les festes locals

aMartorell.com
30/03/2006

Comparteix
(Font: Gabinet de premsa de l'Ajuntament de Martorell)

Us passem l'acta del ple del dia 20 de juliol de 2005 on en el punt núm.14 (pag. 64 del document.doc) es reflexa l'aprovació per unanimitat de les festes locals de l'any 2006.

Us demanem la divulgació d'aquesta informació a fi d'evitar confussions a la
ciutadania
.

(Extret del document adjunt)

14. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PROPOSICIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2006.

Es dóna compte del dictàmen de la Comissió Informativa d’Atenció al Ciutadà i Serveis a les Persones, de data 13 de juliol de 2005.

La Sra. ALCALDESSA diu: el que es proposa és el dia 24 d’abril, que és un dilluns, i el dia 14 d’agost que és Festa major.

Sotmesa la proposta a votació, l’Ajuntament Ple, per unanimitat dels assistents, acorda:

Atès el que disposa l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors i l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol relatiu a l’aprovació pel Ple de l’Ajuntament de les dues festes locals.

Vista la moció de l’alcaldia amb data 9 de juny d’enguany mitjançant la qual es proposen les dues festes locals del municipi de Martorell.

Primer: Proposar com a festes locals al terme municipal de Martorell durant l’any 2006 les següents:

- 24 d’abril
- 14 d’agost (Festa Major)

Segon: Traslladar el present acord al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i disposar es dóni publicitat d’aquest a la població de Martorell.